videospot_logo_groen_wit

videospot

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

1. Werkingssfeer en toepasselijkheid

1.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten tussen Videospot en de opdrachtgever.

1.2.  Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Videospot uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3.  Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk door Videospot bevestigd of schriftelijk met Videospot overeengekomen. Dergelijke afwijkende afspraken gelden uitsluitend voor de opdracht(en) of overige overeenkomst(en), waarop zij van toepassing zijn verklaard.

2. Definities

2.1.  Videospot: de eenmanszaak naar Nederlands recht Videospot met KvK-nummer 73545481, gebruiker van deze algemene voorwaarden en gevestigd te (9301 XA) Roden aan de Hofwijck nr. 33.

2.2.  Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Videospot een opdracht of overige overeenkomst aan- gaat dan wel aan wie Videospot een aanbieding doet;

2.3.  Aanbiedingen: alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming van opdrachten of overige (raam)overeenkomsten, waaronder voorstellen, offertes en prijsopgaves

2.4.  Opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Videospot op grond waarvan een of meerdere dienst(en) en product(en) door Videospot worden verricht.

2.5.  Diensten: Onder diensten wordt onder andere verstaan, het maken van video opnames als videograaf/cameraman, het maken van drone opnames (video en/of foto), de montage (editing) van video opnames, het bedenken/maken/ontwikkelen van complete videospots, het geven van advies bij het gebruik van videomarketing / socialmedia en het opstellen van een marketing- / strategieplan.

2.6.  Aw: Auteurswet 1912

2.7.  Werken: een foto of een videoproductie, alsmede andere vastleggingen van geluid, beeld en informatiedragers, gemaakt door Videospot.

2.8.  Beelddrager: de drager waarop werken (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD, harde schijf, clouddatabase of memory stick.

 

 

3. Aanbiedingen / offertes

3.1   Alle offertes, aanbiedingen, prijsopgaven en soortgelijke mededelingen (hierna aangeduid als offertes) door Videospot zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, 30 dagen geldig. Videospot is pas gebonden aan een offerte nadat hij de opdracht schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.

3.2.  Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Videospot zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

3.3.  Een samengestelde prijsopgave verplicht Videospot niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4.  Aanbiedingen of offertes zijn in principe eenmalig en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.5.  Alle reis- en verblijfskosten en kosten voor afkoop van muziekrechten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte, tenzij anders is vermeld. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Videospot is niet verplicht de fysieke bonnen te overhandigen aan opdrachtgever. Videospot hanteert een kilometervergoeding van € 0,35 per km.

3.6. Indien een opdracht uitblijft, behoudt Videospot zich het recht voor de gemaakte analyse en/of ontwerpkosten, of een gedeelte daarvan, in rekening te brengen. Een en ander slechts dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekend.

3.7. Bij annuleringen van opdrachten die plaatsvinden op een moment dat gelegen is vóór zes weken voor de geplande eerste werkzaamheden door Videospot, wordt geen ver- goeding in rekening gebracht. Bij annuleringen korter dan zes weken voor de geplande eerste werkzaamheden door Videospot, heeft hij recht op een annuleringsvergoeding van 20% van het geoffreerde bedrag voor het niet uitge- voerde deel van de opdracht. Indien voor een bepaalde dag geplande werkzaamheden binnen 48 uur voor aanvang van die werkzaamheden door of vanwege de opdrachtgever worden doorgeschoven heeft Videospot eveneens recht op een aanvullende vergoeding van 20% van het geoffreerde bedrag. Als er reeds werkzaamheden zijn verricht (zoals voorbereidingen dan wel uitvoering dan wel mogelijke reserveringen i.v.m. de opdracht), dan brengt Videospot daarvoor een vergoeding in rekening op basis van de reeds gemaakte kosten en/of bestede uren in relatie tot totaal aantal geprognotiseerde uren.

 

 

4. Voice-over en muziekrechten

Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of

meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten die niet in de offerte worden meegenomen, tenzij an- ders vermeld. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden deze door Videospot apart toegevoegd aan de eindfactuur.

4.2. Voor muziek welke in een videoproductie of online uiting wordt gebruikt moet door de opdrachtgever een vergoeding voor de rechten afgedragen worden aan een auteurs- rechtenorganisatie zoals Buma/Stemra, SENA, Stichting SYNC of een hiermee vergelijkbare organisatie. Opdrachtgever is te allen tijde eindverantwoordelijk voor de registra- tie, vergoeding en betaling van deze auteursrechten.

4.3. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door de betreffende auteursrechtenorganisatie.

4.4. Videospot kan op verzoek een schatting van deze kosten geven als PM post maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De daadwerkelijke kosten, bepaald door de auteursrechtenorganisatie, moeten door de opdrachtgever betaald worden aan de betreffende organisatie.

4.5. Videospot zal aan de opdrachtgever alle gegevens overhandigen die nodig zijn voor het eventueel administratief afhandelen van de vergoedingen Buma/Stemra.

4.6. Als Videospot door nalatigheid en/of niet juist handelen van de opdrachtgever een factuur en/of heffing van Buma/Stemra, SENE, Stichting SYNC of een daarmee vergelijkbare organisatie ontvangt is de opdrachtgever verplicht deze factuur en bijkomende kosten te betalen. In deze gevallen zal Videospot altijd een administratieve vergoeding van € 400,00 in rekening brengen, daarnaast zullen andere extra kosten voortvloeiend uit deze eveneens in rekening worden gebracht.

5. Aanvang en uitvoering van de overeenkomst

5.1.  Indien partijen zijn overeengekomen dat er een aanbetaling wordt verricht, dan start Videospot met de uitvoering van de overeenkomst nadat hij de aanbetaling heeft ontvangen.

5.2.  Videospot zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.3.  Videospot is verplicht om de opgedragen werkzaamheden als een goed en zorgvuldig Opdrachtnemer uit te (doen) voeren. Alle diensten van Videospot worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Videospot uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat te- vens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

5.4.  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Videospot het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen, freelancers en derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het inschakelen van derden zal Videospot de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

5.5.  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Videospot aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Videospot worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Videospot zijn verstrekt, heeft Videospot het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.6.  Videospot is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Videospot is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Videospot kenbaar behoorde te zijn.

5.7.  Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Videospot de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.8.  Indien door Videospot of door Videospot ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden wor- den verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.9.  Opdrachtgever vrijwaart Videospot voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is

6. Levering en levertijd

6.1.  Een door Videospot opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Videospot is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn tot nakoming heeft gegeven.

6.2.  De binding van Videospot aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud Videospot in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

6.3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Videospot gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Videospot mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van Videospot en het voorkomen van gebrekkige toeleveringen van bronmaterialen, teksten en overige benodigde informatie.

6.4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Videospot nodig is. Videospot is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Videospot de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

6.5. Videospot zal voor het produceren van het eindproduct één preview versie aanbieden die als ‘eerste versie’ zal worden omschreven. Na het beschikbaar stellen van deze preview versie is er ruimte voor maximaal één correctieronde. Tijdens deze correctieronde kunnen wensen tot aanpassing aan Videospot worden doorgegeven. Correcties kunnen tot uiterlijk tien werkdagen na beschikbaarheid van de eerste versie worden aangegeven. Later aangegeven wensen tot aanpassing kunnen leiden tot extra kosten voor de opdrachtgever. De wens(en) tot aanpassing dienen echter wel als redelijk kunnen worden beschouwd. Hieronder vallen onder andere het corrigeren van titels, naamtitels en kleine inhoudelijke aanpassingen. Het eigendom van het prototype berust en blijft berusten bij Videospot .

6.6. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering van het definitieve product te onderzoeken of Videospot de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Videospot er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het hier bedoeld onderzoek en de desbetref- fende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 7 kalenderdagen na aflevering.

6.7. Videospot is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke pres- tatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

6.8. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 6 van dit artikel tijdig te doen.

6.9. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de specificaties, of de kleuren, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Met name geringe afwijkingen die worden veroorzaakt door gebruikmaking van gangbare Internet- technieken of die worden veroorzaakt door Internetbeperkingen vallen onder dit lid van dit artikel.

7. Wijziging van de overeenkomst

7.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeen- komst dienovereenkomstig aanpassen of aan aanvullende overeenkomst sluiten.

7.2.  Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Videospot zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

7.3.  Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Videospot de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

7.4.  Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Video- spot daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvul- ling van de overeenkomst een overschrijding van dit hono- rarium tot gevolg heeft.

7.5.  Er is sprake van een aanvullende opdracht wanneer een opdracht na het aanvaarden van de opdracht gewijzigd of aangevuld wordt en dit extra werkzaamheden voor Video- spot met zich brengt. Videospot is gerechtigd om voor de extra werkzaamheden die hieruit voortvloeien extra kosten in rekening te brengen.

8. Intellectuele eigendom

8.1.  Al het door Videospot vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Videospot niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

8.2.  Het eigendom van door Videospot verstrekte ideeën, concepten, previews, (proef)ontwerpen en werken blijft volledig van Videospot, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Videospot hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Videospot gerechtigd hier- voor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

8.3.  Videospot houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, voor zover daarmee de opdrachtgever geen directe concurrentie aangedaan wordt of redelijkerwijs te veronderstellen is dat de opdrachtgever hiervan geen schade ondervindt (bijvoorbeeld bij interne vertrouwelijke beelden e.d.).

8.4.  Het auteursrecht op de werken berust bij Videospot.

8.5.  Elk gebruik van een werk van Videospot dat niet is over- eengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Videospot.

8.6.  Opdrachtgever garandeert aan Videospot dat geen intellectuele eigendomsrechten van derden zich verzetten tegen de uitvoering van de Overeenkomst door Videospot en dat de Opdrachtgever volledige en onbeperkte toestemming heeft van alle rechthebbenden om onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op te nemen in het programmamateriaal en door Videospot vast te laten leggen op geluid, beeld of andere informatiedragers. Opdrachtgever zal Videospot en alle aan haar gelieerde partijen volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor ie- dere vordering wegens een inbreuk op het intellectuele ei- gendomsrecht van Videospot.

9. Licentie

9.1.  Toestemming voor gebruik van werken door opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Videospot is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

9.2.  Tenzij anders overeengekomen, is opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

9.3. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Videospot, hebben bedoeld.

9.4. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijker- wijs voortvloeien.

9.5. Indien door Videospot toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

10. Inbreuk op auteursrecht

10.1. Elk gebruik van werken dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Videospot.

10.2. Bij inbreuk komt Videospot een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Videospot gebruikelijk ge- hanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

11. Naamsvermelding

11.1.De naam van Videospot dient duidelijk bij gebruikte werken te worden vermeld, of met een verwijzing naar de werken in de publicatie te worden opgenomen.

11.2. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Videospot een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Videospot gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

11.3.Wanneer opdrachtgever schriftelijk toestemming heeft ver- kregen de werken te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Videospot op deze reproducties wordt aangebracht.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Videospot zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Videospot mag worden verwacht. Indien een fout gemaakt wordt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Videospot voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

12.2. Videospot is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd materiaal.

12.3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Videospot mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

12.4. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Videospot. Indien de opdrachtgever hierin verzuimt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Videospot als gevolg daarvan lijdt.

12.5.In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Videospot slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

12.6.De aansprakelijkheid van Videospot is daarom beperkt tot de vergoeding welke Videospot voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Voor overeenkomsten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, geldt dat de aansprakelijkheid verder is be- perkt tot maximaal de vergoeding over de laatste zes maanden.

12.7.Bovendien is de aansprakelijkheid van Videospot in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Videospot mag de verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen met de niet betaalde facturen en daaruit voortvloeiende rente en kosten.

12.8.Voornoemde limiteringen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien er sprake is van grove schuld of op- zet door Videospot.

12.9.Voor personen die Videospot op aanwijzing van opdrachtgever heeft ingeschakeld, is Videospot niet aansprakelijk.

12.10. Videospot is indien er sprake is van aansprakelijkheid, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, ver- lies van gegevens, goodwill, overschrijding van een leve- ringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door opdrachtgever geleden directe vermogensschade is Videospot niet aansprakelijk.

12.11. Voor zover opdrachtgever en Videospot in de overeenkomst van de opdracht of tijdens de uitvoering van de opdracht, termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze ter- mijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zoals bij een overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd, indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van Videospot opleveren en daarom opdrachtgever niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Videospot daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Videospot dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

12.12. Opdrachtgever is verplicht om binnen één maand nadat opdrachtgever een onjuistheid in de uitvoering van de overeenkomst en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijze had kunnen signaleren, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Videospot.

12.13. Indien de in het voorgaande lid bedoelde mededeling niet of te laat wordt gedaan, is Videospot op geen enkele wijze verplicht tegenover opdrachtgever om de geleden schade ongedaan te maken op wijze die past bij, en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de werk- zaamheden.

12.14. Opdrachtgever vrijwaart Videospot voor alle aanspraken die derden ten opzichte van Videospot pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Videospot van de opdracht.

12.15. Na verloop van twaalf maanden te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht van opdrachtgever tegenover Videospot ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Videospot bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

13. Overmacht

13.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurispru- dentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Videospot geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Videospot niet in staat is de verplichtingen na te komen. Disfunctioneren van de door Videospot gebruikte computers, beelddragers, foto- / videocamera’s, drone(s) en bijbehorene apparatuur wordt daaronder begrepen.

13.3. Videospot heeft ook het recht zich op overmacht te beroe- pen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Videospot zijn verplichtingen had moeten nakomen.

13.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.5. Voorzoveel Videospot ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Videospot gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

14. Reclame

14.1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 30 dagen na het afronden van de opdracht dan wel levering van de werken de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Videospot. Indien de reclame gegrond is zal Videospot deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Videospot binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

14.2. De verrichte diensten / geleverde werken / afgeronde opdracht van Videospot geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk (uitgevoerd), indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

14.3. Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

15. Eigendomsvoorbehoud

15.1. Alle door Videospot geleverde zaken, daaronder eventueel mede ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Videospot totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Videospot gesloten overeenkomsten is nagekomen.

15.2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

15.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Videospot zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

15.4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade als mede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

15.5. Door Videospot geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

15.6. Voor het geval dat Videospot zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Videospot of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Videospot zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

16. Factuur en Betaling

16.1. Videospot verzendt zijn facturen uitsluitend per e-mail.

16.2.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen. De door de bank aangegeven valutadatum is bepalend en wordt als betalingsdatum aangemerkt.

16.3. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede van de door Videospot gemaakte invorderingskosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, ook als de opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

16.4. Videospot is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat door de opdrachtgever (aanvullende) zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen. Het niet voldoen aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van Videospot geeft Videospot het recht de (resterende) vordering onmiddellijk op te eisen dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Videospot op schadevergoeding.

16.5. Indien de opdrachtgever behalve debiteur ook crediteur is van Videospot en/of van één of meerdere van de overige bedrijven van Videospot, is Videospot gerechtigd tot verrekening van zijn schuld.

16.6. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is Videospot gerechtigd al zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten totdat het bedrag van de factuur en eventueel bijkomende rente en incassokosten is voldaan. Videospot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

17. Rente en kosten

17.1. Na verstrijken van voornoemde betaaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (consument) is zij de wettelijke rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep dan is zij de wettelijke handelsrente verschuldigd.

17.2. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (consument), worden incassokosten in rekening gebracht volgens ‘het besluit vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’ met een minimum van € 40,00. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 150,00.

 

 

18. Toepasselijk recht en geschillen

18.1. Op al de aanbiedingen en overeenkomsten van Videospot, alsmede op de uitvoering daarvan door Videospot, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

18.2. Alle geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door de binnen het vestigingsgebied van Videospot bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.

18.3. Het in het vorig lid van dit artikel bepaalde laat onverlet Videospot recht om een geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter.

 

19. Wijzigingen of aanvullingen van deze voorwaarden

19.1.Videospot heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen worden van kracht nadat deze ter kennis van de opdrachtgever zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.

19.2.Indien een bepaling van deze voorwaarden niet (langer) rechtsgeldig is blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen zullen in dat geval met elkander te rade gaan ten einde de niet rechtsgeldige bepaling te vervangen door een rechtsgeldige bepaling die het doel dat met de niet (langer) rechtsgeldige bepaling diende te worden bereikt zo veel mogelijk benadert.